Klantenservice

Kunnen wij je helpen?
010 - 285 71 77

Winkel is gesloten: mail ons
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. KOK watersport B.V., hierna te noemen Kok houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, groot- en detailhandel, agenturen, fabricage van scheeps- en watersportartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
 2. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Kok, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1.1 omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

2. Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen van Kok met inbegrip van die in haar catalogus zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Kok slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Kok binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Kok het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen

 1. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Kok gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever tenzij het factuurbedrag meer bedraagt dan €50,- incl. btw. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Kok te melden, bij gebreke waarvan Kok gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
 2. De door Kok opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Kok derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 3. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Kok gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
 4. Kok is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Kok de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
 5. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Kok hebben verlaten.
 6. Door Kok vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

5. Overmacht

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Kok niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Kok het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
 2. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Kok vallen.

6. Aansprakelijkheid

Kok is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Kok wordt aangetoond.

 1. Indien Kok onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 2. Kok zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Indien derden vergoeding van schade van Kok claimen is de opdrachtgever gehouden Kok op eerste verzoek volledig te vrijwaren.
 4. Kok zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Kok voor alle aanspraken dienaangaande.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Kok geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is Kok gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade in interesse indien aanwezig.
 2. Opdrachtgever machtigt Kok om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Kok dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Garantie

 1. Kok verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Kok verstrekt.
 2. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Kok geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
 3. De kosten van verzending door Kok naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Kok in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
 4. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Kok, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Kok/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
 5. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden.
 2. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
 3. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
 4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Kok te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van €45.- te betalen.

10. Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.